Ing. Bc. Martin Durec - daňový poradce

"Není vhodné kontrolovat subjekt, který má daňového poradce, lze-li kontrolovat subjekt, který nemá daňového poradce"

Problematika bytového fondu

Účetnictví subjektů správy bytového fondu, tedy zejména bytových družstev, bytových společností s ručením omezeným a společenství vlastníků jednotek, je zcela unikátní systém, který se dá jen dosti obtížně srovnávat s účtováním "běžných" účetních jednotek. Jsou zde zcela odlišné cílové subjekty, jenž jsou konzumenty účetních informací, jsou zde zcela odlišné požadavky na vypovídací schopnost účetní závěrky a účetnictví vůbec, vyskytují se zde neobvyklé účetní případy a stejně tak je téměř nemožné analyzovat efektivitu hospodaření obvyklými postupy. Velmi mnoho účetních firem, jinak úspěšných a vyhledávaných, si nedokázalo poradit s těmito systémy, protože používalo tytéž účetní postupy, které jsou určeny primárně pro "běžné" účetní jednotky.
Stejně tak problematika daňová je, či může být poněkud složitější, nežli problematika zdanění běžných daňových subjektů. Zejména to platí pro oblast daně z příjmů, nicméně i aplikace právních předpisů upravující ostatní daně může být velmi, velmi problematická. Zvláště palčivá je v současné době otázka převodů bytů z majetku bytových družstev a s.r.o. do osobního vlastnictví jednotlivým družstevníkům či společníkům a vznik společenství vlastníků jednotek.
Z těchto důvodů moje kancelář nabízí bytovým družstvům, bytovým společnostem s ručením omezeným, společenstvím vlastníků jednotek i jednotlivým družstevníkům, společníkům či vlastníkům, kromě běžných účetních a daňových právních služeb, navíc i následující služby:

  • daňově právní stanoviska k přechodům bytů a ostatních nemovitostí do osobního vlastnictví
  • stanoviska k hospodaření bytových družstev, bytových společností s ručením omezení a společenství vlastníků jednotek
  • právní poradenství (kontrolu) ve věci dodržování pravidel týkajících se požadavků právních předpisů na průkaznost účetnictví a rozsahu a způsobu vedení účetnictví bytových družstev, bytových s.r.o. a společenství vlastníků jednotek
  • metodická pomoc při vedení účetnictví a řešení daňových problémů bytových družstev či s.r.o., společenství vlastníků jednotek a fyzických osob - vlastníků nemovitostí včetně převodu bytů a ostatních nemovitostí do osobního vlastnictví
  • právní pomoc při řešení daňových problémů spojených s vlastnictvím a převody nemovitostí
  • lektorská činnost v souvislosti s účetní a daňovou problematikou bytových družstev či s.r.o. a společenství vlastníků jednotek pro účetní firmy
© Ing. Bc. Martin Durec 2007-2011