Ing. Bc. Martin Durec - daňový poradce

"Není vhodné kontrolovat subjekt, který má daňového poradce, lze-li kontrolovat subjekt, který nemá daňového poradce"

Účetnictví a mzdy

I. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ/DAŇOVÁ EVIDENCE

V oblasti finančního účetnictví je zajišťováno dle požadavků klienta vedení daňové evidence nebo účetnictví podle příslušných účetních předpisů a právních norem. Dle požadavků klientů je možno připravit vnitropodnikové předpisy související s vedením ekonomické agendy příslušné účetní jednotky. V rámci účetní závěrky jsou zpracovány požadované výkazy pro oblast daňové evidence i účetnictví, včetně příloh k účetní závěrce. Moje kancelář se podílí i na zajištění a zpracování inventur majetku a závazků evidovaných v účetnictví klientů. Je zajišťován rovněž pravidelný dohled nad vedením účetní evidence a mimořádné kontrolní akce na přání klienta včetně rekonstrukce účetnictví z předchozích let. V souladu s požadavky klientů je zajišťován přechod z daňové evidence na účetnictví v souladu s příslušnými požadavky platných právních předpisů.
 • vedení daňové evidence
 • vedení účetnictví (včetně účetnictví bytových družstev, bytových společností s ručením omezeným a společenství vlastníků jednotek)
 • sestavování reportingů ve formě požadované klientem
 • pravidelné vykazování přehledu neuhrazených pohledávek a závazků
 • zpracování podkladů pro účely DPH
 • zpracování účetních závěrek a podkladů pro přiznání k dani z příjmů
 • zavedení účetnictví
 • přechod z daňové evidence na účetnictví
 • rekonstrukce účetnictví či daňové evidence
 • účetní hotline, hotmail
Komplexní vedení účetnictví či daňové evidence zahrnuje nejenom zaúčtování veškerých dokladů, ale i vypracování podkladů pro účely DPH či daně z příjmů, zpracování dalších zákonem stanovených statistických výkazů (kromě celních), zpracování přehledů věřitelů a dlužníků (pohledávek a závazků), vedení a zařazení majetku, metodické vedení při inventurách.

II. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

V oblasti mzdového účetnictví je zajišťováno zpracování základní mzdové agendy pro malé organizace. V rámci personalistiky je zabezpečujeme zpracování všech typů jednodušších forem pracovních smluv a vztahů, které připouští platná legislativa.
 • zpracování mezd a mzdové evidence
 • přihlašování nově vzniklé organizace a nově nastupujících zaměstnanců u OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • měsíční výpočet mezd, odvodů pojistného a záloh na daň z příjmů
 • zpracování měsíčních přehledů a vyměřovacích základech pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • vedení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců
 • výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • zastupování v případech kontrol ze strany finančního úřadu, úřadu sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 • vypracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance
 • audit mzdového účetnictví
 • mzdový hotline, hotmail
Zpracování mezd mimo jiné zahrnuje veškeré úkony s nimi spojené, tj. výpočet mezd v daném měsíci, založení a vedení mzdového listu, příprava výplatních pásek pro zaměstnance, zpracování mzdové uzávěrky pro účetnictví, přípravu převodních příkazů s vypočtenými odvody sociálního a zdravotního pojištění, popř. s platy zaměstnanců na sporožira, odvod měsíčních záloh na daň z příjmů, výčetku platidel pro banku, popř. jednoduché výpočty pro potřebu účetnictví klienta.

III. ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

Zpracování účetních podkladů

 • zpracování účetní závěrky ve zkráceném rozsahu (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha)
 • zpracování účetní závěrky v plném rozsahu (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, výkaz o změnách kapitálu, výkaz cash-flow)
 • zpracování výroční zprávy
 • zpracování podkladů pro zveřejnění účetní závěrky
 • zpracování podkladů k žádostem o úvěr

Dohled nad činností klienta, kontrola činnosti klienta

 • dohled na finanční účetnictví či daňovou evidenci klienta
 • právní poradenství (kontrolu) ve věci dodržování pravidel týkajících se požadavků právních předpisů na průkaznost účetnictví/daňové evidence klienta a rozsahu a způsobu vedení účetnictví/daňové evidence klienta
 • dohled nebo zpracování daňových přiznání a účetních výkazů
 • informování klienta o blížících se termínech
 • seznamování klienta se změnami v právních předpisech
 • zpracování interních účetních směrnic klienta (odpisový plán, oběh dokladů, archivace atd.)
 • tvorba a zavádění systému účtování, zpracování pravidel a postupů účtování
 • zpracování účetního rozvrhu klienta
 • metodický dohled na účetnictví či daňovou evidenci klienta
 • metodická pomoc při sestavení zahajovací rozvahy, mezitímní účetní závěrky, roční účetní závěrky
 • metodická pomoc při provádění zákonných inventur
© Ing. Bc. Martin Durec 2007-2011