Ing. Bc. Martin Durec - daňový poradce

"Není vhodné kontrolovat subjekt, který má daňového poradce, lze-li kontrolovat subjekt, který nemá daňového poradce"

Ing. Bc. Martin Durec - profil

  • daňový poradce
je oprávněn vykonávat daňové poradenství podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky a užívat označení DAŇOVÝ PORADCE s oprávněním poskytovat právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí, a je zapsán pod evidenčním číslem 00004106 do seznamu daňových poradců ČR. Je členem Komory daňových poradců.
  • certifikovaný bilanční účetní
je schopen zcela samostatně pracovat jako účetní v účetních jednotkách střední velikosti nebo samostatně vést dílčí účetní jednotky velkých organizací. K získání certifikátu bilančního účetního musí adept složit celkem 11 zkoušek z předmětů: ekonomie, kvantitativní metody a informatika, účetnictví I. a II., daně I. a II., právní systém I. a II., manažerské účetnictví, manažerské finance a kvantitativní metody a řízení. Úroveň zkoušek kvalifikačního stupně "Bilanční účetní" systému certifikace Svazu účetních v České republice odpovídá požadavkům zkoušek k získání kvalifikace "Bilanzbuchhalter" (anglický termín "Executive Accountant") popř. "diplomovaný účetní" v ostatních státech, jejichž národní svazy jsou členy EMAA - Spolkové republice Německo, Rakousku a Švýcarsku. Dále musí splňovat požadavek dvou let práce a zavazuje se respektovat ve své praxi etický kodex a další profesní normy. Tento certifikát vydal Svaz účetních - hlavní výbor, Praha 1, Štěpánská 28 pod registračním číslem 001050.
  • osvědčení a cetifikáty
Certifikát - bilanční účetní
Osvědčení o zápisu do seznamu daňových poradců
  • pojištění odpovědnosti
Jsem pojištěn prostřednictvím Rámcové smlouvy, sepsané mezi KDP ČR a pojišťovnou Kooperativa na částku 2 mil. Doposud nebylo potřeby pojistné použít.
© Ing. Bc. Martin Durec 2007-2011