Ing. Bc. Martin Durec - daňový poradce

"Není vhodné kontrolovat subjekt, který má daňového poradce, lze-li kontrolovat subjekt, který nemá daňového poradce"

Daňové poradenství

I. DAŇOVÉ KONZULTACE

 • komplexní poradenství v oblasti českých daní
 • daňová optimalizace - minimalizace daňové zátěže klienta při použití všech legálních prostředků
 • posouzení podnikatelských záměrů z daňového hlediska, volba právní formy podnikání
 • daňové plánování - minimalizace daňové zátěže klienta s ohledem na očekávaný rozvoj firmy
 • daňové konzultace o aktuálních problémech klientů
 • pomoc při zpracování všech řádných i mimořádných opravných prostředků při řízení finančních úřadů s klienty
 • vydávání stanovisek k různým sporným problémům klientů
 • aktuální průběžné informování o daňových změnách, novinkách, stanoviscích
 • daňový audit*
 • konzultace z oblasti odvodů pojistného na veřejné zdravotní a sociální pojištění
 • podrobné nebo výběrové ověřování účetních zápisů z daňového hlediska
 • upozornění klienta na daňové termíny a splatností daní a daňových záloh
 • daňový hotline, hotmail
*Daňový audit - smyslem daňového auditu je prověření správnosti údajů, které byly uvedeny v daňových přiznáních. Je kladen důraz se na schopnost poplatníka doložit uvedené skutečnosti a to i s několikaletým odstupem. Potřebnost zpětného prověřování vyplývá z neustálého novelizování daňových zákonů, měnících se ustanovení a výkladů, které řada poplatníků v příslušném zdaňovacím období chybně aplikovala a mohou být tak následně vystaveni případným doměrkům daní a vyměření příslušenství daně ze strany kontrolních orgánů. Na základě provedených zjištění má poplatník možnost podat dodatečné daňové přiznání a zmírnit tak rozsah sankčních dopadů, a to jak z hlediska jejich výše, tak i lhůty, za kterou se vyměřují. V řadě případů vzniká i možnost podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než byla vyměřena v původním podání.

II. ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

Daňová přiznání jsou zpracovávána jak pro klienty, kterým je vedeno účetnictví (daňovou evidenci) přímo mojí kanceláří, tak i pro klienty, kteří si vedou účetnictví (daňovou evidenci) sami nebo je zpracovává jiná účetní firma. Při zpracování daňových přiznání je kladen důraz na daňovou optimalizaci, aby bylo dosaženo maximální spokojenosti zákazníka. Na základě plné moci je poskytována klientům možnost podávat daňová přiznání daně z příjmů a platit daň v prodloužené lhůtě do 30.6. (rovněž se tak mohou snižovat zálohy). Tyto služby jsou poskytovány jak stálým klientům, tak i klientům, kteří mají zájem pouze jednorázově o tuto službu.
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob na podkladě:
  • účetnictví vedeného klientem (včetně jím pověřené účetní firmy), který ručí za účetnictví
  • účetnictví, které je zběžně zkontrolováno daňovým poradcem
  • účetnictví vedeného daňovým poradcem
Součástí zpracování je sestavení splátkového kalendáře záloh na daň z příjmů. Na základě dohody je možno dále zpracovat účetní závěrku včetně příloh a dále zpracování podkladů pro zveřejnění účetní závěrky.
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob na podkladě:
  • účetnictví (daňové evidence) vedeného klientem (včetně jím pověřené účetní firmy), který ručí za účetnictví (daňovou evidenci)
  • účetnictví (daňová evidence), které je zběžně zkontrolováno daňovým poradcem
  • účetnictví (daňové evidence) vedeného daňovým poradcem
Součástí zpracování je sestavení splátkového kalendáře záloh na daň z příjmů. Na základě dohody je možno dále zpracovat účetní závěrku včetně příloh.
 • sestavení přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty včetně souhrnného přehledu
 • zpracování přiznání k dani silniční
 • zpracování přiznání k dani z nemovitosti
 • zpracování přiznání k dani dědické, darovací, z převodu nemovitostí
 • odklad daňového přiznání (daň z příjmů) a platby (včetně platby pojistného OSSZ a zdravotním pojišťovnám)
 • revize podaných daňových přiznání, jejich zpětné opravy

III. ZASTUPOVÁNÍ PŘED ÚŘADY

 • zastupování před finančním úřadem na základě plné moci - výhody:
  • finanční úřad komunikuje obvykle pouze s daňovým poradcem (odpadá nebezpečí pro klienta z jeho nesprávné reakce)
  • všechna podání podává daňový poradce
  • jednání s finančním úřadem vede daňový poradce
 • zastupování při kontrolách finančních úřadů, příprava podkladů ke kontrolám
 • zpracování řádných i mimořádných opravných prostředků při řízení finančních úřadů s klienty včetně sestavení správních žalob a následné zastupování před správními soudy (úkony ve správním soudnictví pouze v případě stálých klientů)
 • konzultace o vhodných postupech směrem k finančním úřadům
 • zastupování před jinými úřady za základě plné moci
 • zastupování při kontrolách ostatních úřadů, příprava podkladů ke kontrolám
© Ing. Bc. Martin Durec 2007-2011